Godkendt referat

Referat fra generalforsamling 26. april 2019.

42 fremmødte medlemmer deltog.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Allis Nilsson som dirigent og Allis blev valgt til dirigent af forsamlingen
Allis takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til
foreningens vedtægter.

Allis gav herefter ordet til formanden Lene Selmann.

2. Beretning.

Lene supplerede den udsendte skriftlige beretning med følgende.

Et af højdepunkterne i 2018 et nyt tiltag i foreningen, var skovtur til Dyrehøj Vingård på Røsnæs og vi vil forsøge igen i år at lave lignende arrangement.

Vores hjemmeside er godt besøgt og er altid opdateret med datoer for de kommende planlagte 
smagninger. Desuden ville hun opfordre medlemmerne til, at sende ris/ros af smagninger til bestyrelsen i Gæstebog på hjemmesiden.

Foreningen vil meget gerne udvide medlemstallet og husk du/I får en god flaske vin i hvervegave, hvis I indmelder nye medlemmer.

Herefter blev både den skriftlige og mundtlige beretning sat til afstemning af dirigenten og den blev godkendt af Generalforsamlingen med akklamation.


3. Regnskab: revideret og underskrevet regnskab vedhæftet.

Kasserer Jørgen Arnull fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab, som var udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamling.
Regnskabet blev godkendt med akklamation af Generalforsamlingen.

4. Fastlæggelse af kontingent og forelæggelse af budget

Kassereren forelagde budget for 2019 og Bestyrelsen foreslår uændret pris for kontingent kr. 300 årligt.
Budget blev herefter godkendt med akklamation.

5. Indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogle forslag til bestyrelsen.

6. Valg af:
Kasserer: Jørgen Arnull – modtager genvalg.
1 bestyrelsesmedlem: Randi Rosbjørn - modtager genvalg.
1 bestyrelsessuppleant: Knud Borch - modtager genvalg.
1 revisor: Bestyrelsen foreslår at Anne Marie Tullin fortsætter.
1 revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår Lise Damm

Bestyrelsesmedlemmer og suppleant blev genvalgt.
Ny revisor og suppleant blev valgt.

7. Ideer til arrangementer

Dirigenten gav ordet til formanden.

Bestyrelsen arbejder hele tiden på, at finde spændende og nye temaer og steder til vores smagninger, men vil da også gerne have input fra medlemmerne. Derfor bad Lene om, at man ville skrive forslag til arrangementer på bagsiden af sit bordkort og aflevere det til bestyrelsen. Senere ved middagen ville der blive trukket 3 vindere blandt de afleverede kort.

8. Eventuelt

Lene havde fået en forespørgsel om, Vinklubbens medlemmer ville være interesserede i, at deltage i et Loppemarked i Immerkær en gang i august måned. Det er et arrangement fælles for “huset” dvs. alle de KTAS/TDC foreninger der holder til på Immerkær. 
Der var stor opbakning fra medlemmerne i Ktas-vinklub.

Jan Jensen nævnte, at han som hidtil havde sendt et julerim til Lene i december 2018, men havde 
konstateret det ikke var blevet brugt i foreningens julehilsen. I årets julehilsen havde bestyrelsen 
selv lavet et julerim, som Jan syntes var rigtig godt og han overlod gerne “denne tradition” til
bestyrelsen (webmasteren) fremover. (Jans rim vedhæftes referat som lovet).

Per Andersen nævnte, at han havde adgang til lokaler ude i byen, hvor der kan afholdes smagninger og hvor der ikke skal betales proppenge. 
Lene kunne konstatere, at “Pers visitkort” lå i Idékataloget og bestyrelsen ville se på, hvad der kunne arrangeres i dette regi.


Lene takkede herefter generalforsamlingen for et godt møde og takkede også bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år og glædede sig til, at fortsætte dette i 2019/20.

Dirigenten takkede derefter for god ro og orden og afsluttede årets generalforsamling.


Referent: Randi Rosbjørn.                    Dirigent: Allis Nilsson

 

Jans julerim 2018

Julen 2018.

Vinbonden frydes over den varme sommer,
Og glæder sig til resultatet af årets høst den kommer.
På fade hans most sirligt gemmes,
Og kvalitetsvinens komme svagt fornemmes.
Året går på hæld, og julevinen skal vælges,
Er den mon god nok, og kan den sælges.
Nytårets bobler er vendt i de bundstregne flasker,
Dem skal vi nyde, når vi i kransekagen gnasker.
Vinklubbens medlemmer vi ønsker at I får,
En glædelig Jul samt et godt nytår.

Bestyrelsen.