Referat 2020

Referat fra Ordinær generalforsamling i KTAS Vinklub  

                                               Tirsdag d. 14. september 2021                                                

Der var fremmødt 47 medlemmer til årets generalforsamling.                                                                                                       

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Allis Nilsson som dirigent og Allis blev valgt til dirigent af forsamlingen

Allis takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

Allis gav herefter ordet til formanden Lene Selmann.

2. Beretning.

Bestyrelsens skriftlige beretning var udsendt sammen med regnskab med indkaldelse til    generalforsamling.

Lene supplerede beretningen med bl.a. det aktuelle medlemstal, som er på 68 dags dato. Husk du stadig får hvervegave for at indmelde nye medlemmer og indmeldelse nemt kan gøres via hjemmesiden.

Desuden har bestyrelsen brugt tiden på, at tilrettelægge smagninger/arrangementer frem til juni 2022, flere af disse er taget fra vores idékatalog fra vores medlemmer.

Lene takkede tillige bestyrelsen for et godt samarbejde og gav ordet tilbage til dirigenten Allis.

Beretning 2020 blev godkendt af generalforsamlingen med akklamation.

3. Regnskab: revideret og underskrevet regnskab vedhæftet.

Kasserer Jørgen Arnull fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab, som var udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Mogens Aarsleff Hansen havde et spørgsmål til regnskab vedr. udgift til porto, da han mente, der ikke blev udsendt breve til medlemmerne. Jørgen svarede, at der var brugt porto til udsendelse af gavekort (julegave) til enkelte medlemmer, hvor bestyrelsen ikke lige “kom forbi”.

Mogens takkede for svar og accepterede det.

Herefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen med akklamation.

4. Fastlæggelse af kontingent og forelæggelse af budget

Kassereren forelagde budget for 2021 og Bestyrelsen foreslår uændret pris for kontingent kr. 300 årligt.  

 Budget og uændret kontingent blev herefter godkendt med akklamation.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde i år modtaget et forslag fra et af medlemmerne. Forslagsstiller Mette Voigt fremlagde sit forslag om, at par får en familierabat på 50 kr. årligt, så kontingent bliver 550 kr. for 2 medlemmer, i stedet for 600 kr.

Bestyrelsen havde drøftet forslaget og kassereren orienterede forsamlingen om, at bestyrelsen ikke kunne tilslutte sig forslaget, med den begrundelse, at den manglende indtægt på kontingent så måtte findes et andet sted – nemlig på priser på smagninger og mindre klubtilskud på arrangementer.

Generalforsamlingen støttede ikke forslaget. Mette frafaldt sit forslag som derefter udgik.

6. Valg af:

                      Kasserer: Jørgen Arnull – modtager genvalg.

                      1 bestyrelsesmedlem: Randi Rosbjørn - modtager genvalg.

                      1 bestyrelsessuppleant: Joan Olsen foreslået af bestyrelsen.

                       (skulle normalt vælges i lige år, men pga. suppleant fratrædelse vælges i år).

                        1 revisor: Anne Marie Tullin – modtager genvalg.

Kasserer, bestyrelsesmedlem samt revisor blev genvalgt.

Ny bestyrelsessuppleant Joan Olsen blev valgt.                                                             

7. Ideer til arrangementer

Dirigenten gav ordet til formanden.

Lene havde en opfordring til medlemmerne. Da vi fortsat meget gerne vil have forslag til emner for kommende vinsmagning, og vi ligeledes har erfaret, at nogle medlemmer har fået ny mail adresse, beder jeg jer om, at skrive forslag til arrangementer og evt. mail adresse på bagsiden af bordkort og aflevere det til bestyrelsen.           

Der vil senere blive trukket 6 vindere blandt de afleverede bordkort – gevinster er sponsoreret af Greve Vinkompagni og Le Papillon (Frank).

8. Eventuelt 

Mette Voigt foreslog, at Ktas-vinklub kom på Facebook, måske ville der komme nye medlemmer via dette medie. Der er oprettet en profil af et tidligere medlem, men bestyrelsen har ikke lagt noget ud – Randi kontakter vedkommende og undersøger, hvad vi kan/vil  bruge Facebook til i fremtiden.

Hjemmesiden vil fortsat være vores primære på de sociale medier.

Lene takkede herefter generalforsamlingen for et godt møde og takkede også bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år og glædede sig til, at fortsætte dette i 2021/22.

Dirigenten takkede derefter for god ro og orden og afsluttede den forsinkede generalforsamling.

        Referent: Randi Rosbjørn.                            Dirigent: Allis Nilsson