2021

 

Referat fra generalforsamling den 26. april 2022

42 medlemmer var fremmødt til årets generalforsamling.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Allis Nilsson som dirigent og Allis blev valgt til dirigent af forsamlingen
Allis takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold foreningens love og vedtægter.
Allis gav herefter ordet til formanden Lene Selmann.

2. Beretning.
Lene supplerede den udsendte skriftlige beretning.

Vores hjemmeside er godt besøgt og er opdateret med datoer for de kommende planlagte smagninger. Desuden ville hun opfordre medlemmerne til, også at benytte Gæstebog på hjemmesiden til at sende ris/ros af smagninger.
Vi vil også forsøge at få Facebook til at fungere med opslag om smagninger og derved måske få nye medlemmer.
Vi er i dag 71 medlemmer i vores Vinklub og vil meget gerne udvide medlemstallet. HUSK du/I får en god flaske vin i hvervegave, hvis I indmelder nye medlemmer.
Der arbejdes på, at få arrangeret klubbens jubilæumsfest den 10. juni og smagninger i efterår/vinter 22/23.
Lene takkede til sidst bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.

Herefter blev både den skriftlige og mundtlige beretning sat til afstemning af dirigenten og den blev
godkendt af Generalforsamlingen med akklamation.

 

3. Regnskab: revideret og underskrevet regnskab vedhæftet.
Kasserer Jørgen Arnull fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab, som var udsendt sammen med
indkaldelse til generalforsamling.
Regnskabet blev godkendt med akklamation af Generalforsamlingen.

4. Fastlæggelse af kontingent og forelæggelse af budget
Kassereren forelagde budget for 2022. Bestyrelsen foreslår uændret pris af kontingent på kr. 300 årligt.
Budget blev herefter godkendt med akklamation.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag, så dette punkt blev hurtigt overstået.

6. Valg af:
Formand: Lene Selmann – modtager genvalg.
1 bestyrelsesmedlem: Carsten Tullin - modtager genvalg.
1 bestyrelsessuppleant: Joan Olsen – modtager genvalg.
1 revisorsuppleant: Lise Damm – modtager genvalg.
Alle medlemmer samt suppleant blev genvalgt med akklamation.

7. Ideer til arrangementer
I lighed med de forrige år blev medlemmerne opfordret til, at komme med forslag til kommende smagninger og skrive dem bag på bordkortene. Som sædvanlig ville der blive trukket 6 gevinster blandt de indkomne forslag under middagen.


8. Eventuelt
Der var ingen der ønskede ordet under eventuelt og Allis afsluttede generalforsamlingen og gav ordet til formanden. Lene takkede Allis for hendes job som dirigent og generalforsamlingen for et godt møde.
Mødet sluttede kl. 18.20.

Dirigent Referent

 

Allis Nilsson Randi Rosbjørn

 

Del siden